Prometricum

dr hab. Barbara Więckowska

prof. w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Absolwentka II liceum ogólnokształcącego w Białymstoku – 1996 rok (indywidualny tok nauki). Dzienne studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, ukończone w 2000 roku. Praca magisterska powstała w oparciu o analizę przygotowaną w ramach projektu badawczego „Ocena reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce” sfinansowanego w ramach konkursu organizowanego przez Citibank (Poland) i dziennik „Życie” na najlepszą pracę badawczą z dziedziny gospodarki polskiej lub światowej (I miejsce). Praca doktorska „Ubezpieczenie ryzyka niedołęstwa starczego” obroniona w 2005 roku zyskała nagrody: Debiut Ubezpieczeniowy (2007), Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (I miejsce), Konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie (2006), Rzecznik Ubezpieczonych (I miejsce), Nagroda imienia Prof. Witolda Kuli (2006), Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (II miejsce). Stypendia zagraniczne – Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych (Triest 2005 i Madryt 2007) oraz projekty krajowe – Prognozowanie przeciętnej dalszej długości trwania życia w oparciu o model Lee-Cartera – zastosowanie w ubezpieczeniach ze świadczeniami dożywotnimi (Polska Izba Ubezpieczeń 2006), Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego (Ernst&Young 2010), Mapy potrzeb zdrowotnych – dwa projekty finansowane ze środków UE (2014-2018). W 2006 roku członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Ekspertyzy dla Banku Światowego, Senatu RP, Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Związku Lekarskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (sekretarz Oddziału Mazowieckiego) oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W latach 2012-2013 naczelnik Wydziału Analiz Ilościowych w Departamencie Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2013-2019 Dyrektor w Departamencie Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Od 2019 Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. propozycji zmian systemu JGP przy NFZ.

Przedmiot: Funkcje płatnika publicznego

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat znaczenia płatnika w systemie ochrony zdrowia. Na zajęciach omówione zostaną funkcje płatnika oraz determinanty realizacji tych funkcji. Następnie przedstawiony zostanie sposób, w jaki zdefiniowane modele wpisują się w różne rozwiązania systemowe: system z płatnikiem monopsonistą, system z płatnikami konkurującymi ze sobą oraz system komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że zakres decyzyjny płatnika będzie wpływał na realizację jego funkcji. Zatem odpowiedź na pytanie „czy NFZ jest efektywny czy nie?”, okaże się nie być takie jednoznaczna. Dodatkowo będziemy chcieli określić jakie pole decyzyjne powinno być dane płatnikowi, gdyby została podjęta decyzja o wprowadzeniu konkurencji do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat rozwiązań jakie możliwe są do wprowadzenia w obszarze funkcjonowania płatnika w systemie ochrony oraz potencjalnych konsekwencji wprowadzenia określonych rozwiązań.

Scroll to Top