Prometricum

dr Jacek Michalak

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakład Logistyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom 1975 r. dr n. med. AM w Łodzi 1986. specjalizacje: pediatria. organizacja ochrony zdrowia. medycyna pracy, zdrowie publiczne.

Ukończone studia podyplomowe organizacji, zarządzania i ekonomiki w opiece zdrowotnej w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Uprawnienia członka rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa.

Autor ponad 110 publikacji naukowych z zakresu nauk podstawowych, organizacji i zarządzania, zdrowia publicznego i medycyny pracy. Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Doświadczenie zawodowe – praca na stanowiskach asystenta i adiunkta w uczelni, Instytucie Medycyny Pracy, szpitalu klinicznym, pogotowiu ratunkowym i poradni rejonowej; Urząd Miasta Łodzi (Lekarz Miasta w latach 1991-93).

Współpraca międzynarodowa – ukończone kursy WHO, zatrudnienie jako Senior Medical Advisor na Polskę w firmie Unilever,Short Term Professional w WHO/EURO Bilthoven, pełnomocnik rektora i dyrektor biura ds programów UE w UM w Łodzi w latach 2003 -2008.

Wybrane projekty międzynarodowe: Koordynator sieci „Baltic Sea Network in Occupational Medicine” projekt unijny FIOH, Helsinki; przewodniczący sesji FP-62 „Health Services Research & Evaluation in Occupational Health” na 26 Światowym Kongresie Medycyny Pracy w Singapurze. Projekt dobrych praktyk WHO: Good Practices in Health, Environment and Safety Management in Enterprises.

Ekspertyzy na rzecz przemysłu farmaceutycznego, samorządu lokalnego.

Przedmiot: Zdrowie publiczne dla menedżerów

Celem zajęć jest przedstawienie menedżerom informacji i koncepcji dotyczących medycyny i zdrowia publicznego jako systemów złożonych (nieliniowych systemów dynamicznych) tak, aby słuchacze mogli wykorzystać je w praktyce zarządzania.

W czasie wykładów zostaną omówione podstawowe cechy wspólne dla omawianych dyscyplin jak i różnice między medycyną, zdrowiem publicznym i zarządzaniem. Zdrowie publiczne funkcjonuje jako odrębna dyscyplina naukowa obejmująca m.in. organizację i zarządzanie w ochronie zdrowia. Wykorzystane zostaną elementy medycyny opartej na dowodach (Evidence-Based Medicine); opartego na dowodach zdrowia publicznego (Evidence Based Public Health), a także opartego na dowodach zarządzania zdrowiem (Evidence-Based Health Management). Omówione będą rodzaje koordynowanej opieki zdrowotnej: pionowa i pozioma koordynacja struktur oraz koordynowana opieka w odniesieniu do pacjentów. Przedstawione będą zasady zarządzania zdrowiem publicznym zgodnie z zaleceniami WHO “Public Health Management”.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności wykorzystywania danych i technik stosowanych w zdrowiu publicznym w lokalnej polityce zdrowotnej i zarządzaniu opieką zdrowotną.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

  • Terminologia, metodologia i obszary działań medycyny i zdrowia publicznego.
  • Podstawowe podobieństwa i różnice między medycyną, zdrowiem publicznym i zarządzaniem
  • Nauki o złożoności – complexity sciences
  • Modele opieki zdrowotnej a opieka koordynowana
  • Determinanty zdrowia a European Core Health Indicators
  • Klasyfikacje i nomenklatury stosowane w Polsce
  • Złożoność zarządzania w opiece zdrowotnej
  • Metody stosowane w celu zmniejszenia naporu na szpitalne oddziały ratunkowe (Emergency Departments) w różnych krajach
Scroll to Top