Prometricum

dr hab. Małgorzata Serwach

prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia UM w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ; Przewodnicząca I kadencji Łódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (2012-2017); obecnie Wiceprzewodnicząca oraz członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych II kadencji (2018 – 2023)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca doktorska „Dobrowolnym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej” została nagrodzona w trzech konkursach, w tym uznana za najlepszą pracę doktorską poświęconą ubezpieczeniom. Monografia habilitacyjna (wyróżnienie) „Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia” nagrodzona w dwóch konkursach; w tym uznana za najlepszą monografię dla praktyki wymiaru sprawiedliwości (2018) oraz za najlepszą monografię habilitacyjną z zakresu ubezpieczeń (2020). W 2019 uzyskała także nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Prawa Asekuracyjne oraz kolegium redakcyjnego Medycyny Praktycznej. Członek międzynarodowego stowarzyszenia Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) oraz międzynarodowej organizacji działającej na rzecz edukacji pacjentów IAPO (WHO). Członek Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, obecnie członek Doradczego Komitetu Naukowego działającego przy Rzeczniku Finansowym.Członek Rady Programowej oraz wykładowca Studium podyplomowego z zakresu psychiatrii

i psychologii dla sędziów finansowanego przez Krajową Radę Sądownictwa i Prokuratury.Autorka ponad 150 prac poświęconych zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawód medyczny; zdarzeniom medycznym; błędom medycznym; ubezpieczeniom medycznym i zdrowotnym oraz szeroko rozumianemu prawu medycznemu.

Przedmiot: Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne oraz system no fault

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat znaczenia oraz zakresu odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych, a także przedstawienie uproszczonych postępowań dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

W trakcie webinarium omówiona zostanie problematyka zdarzeń medycznych oraz błędów medycznych. Przedstawione zostaną różne modele zastosowane w Polsce i na świecie,

w szczególności system no fault insurance oraz inne systemy, które mogą mieć zastosowanie w przypadku zakażeń szpitalnych. Uwzględnione zostaną zagadnienia dotyczące organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialności prawnej za szkodę wyrządzoną pacjentowi w procesie leczenia.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia błędów medycznych od zdarzeń medycznych. Poznanie uproszczonego systemu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów oraz podstawowych zasad odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych. W trakcie webinarium przedstawione zostaną przykłady zdarzeń oraz orzecznictwa polskich sądów.

Przedmiot: Organizacja i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat znaczenia oraz organizacji ubezpieczeń medycznych zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Szczególne znaczenie mają w tej mierze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nowe przepisy zostały wprowadzone w zakresie ubezpieczeń odnoszących się do podmiotów prowadzących lub biorących udział w eksperymentach medycznych i badaniach naukowych.

W trakcie webinarium omówiona zostanie problematyka rodzaju ubezpieczeń medycznych, sposobu ich zawierania oraz stosowania i interpretacji. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty odnoszące się do ubezpieczeń, które mogą najpełniej zabezpieczać sytuację podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, zagadnienia relacji tego podmiotu z ubezpieczycielem, roszczeń regresowych oraz przedawnienia roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności oceny różnych ubezpieczeń medycznych, dokonania wyboru optymalnego ubezpieczenia dla zarządzanej placówki medycznej oraz zasad prowadzonego przez ubezpieczyciela postępowania likwidacyjnego. Uczestnik będzie miał wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zastosowania klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, będzie potrafił interpretować ogólne warunki ubezpieczenia oraz treść proponowanej mu umowy ubezpieczenia. Przedstawione zostaną szczegółowe kwestie odnoszące się do wypadku ubezpieczeniowego oraz tzw. trrigerów, co pozwoli słuchaczom na prawidłowe zarządzanie placówką medyczną oraz świadomy wybór optymalnego ubezpieczenia.

Scroll to Top