Prometricum

mgr Maciej Sowiński

Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada ponad 25 – letnie doświadczenie zawodowe jako manager, trener, wykładowca i konsultant. Specjalizuje się w tematyce zarządzania finansami i analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, zarządzania projektami oraz zarzadzania ryzykiem w projektach i zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM).

Zrealizował wiele projektów doradczych i szkoleniowych w ramach współpracy z wieloma czołowymi polskimi firmami konsultingowymi i szkoleniowymi dla wielu firm i organizacji z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, analiz kosztów i wyników finansowych firm, sporządzania prognoz, planów finansowych, biznes planów oraz budżetów projektów i firm, analizy i oceny sytuacji finansowej firm, analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, pozyskiwania i optymalizacji źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej, wydzielenia i tworzenia podmiotów gospodarczych, wyceny wartości firm, w tym dla MSP oraz opracowania i wdrażania systemów wspierających zarządzanie – rachunkowości zarządczej, zarządzania przez cele (MBO), zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) i projektowym.

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach MBA.

Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem (APMG-International – Managemet of Risk (M_o_R), The Institute of Risk Management – Fundamentals of Risk Management).

Prowadzony przedmiot: Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych – metody, techniki i narzędzia

Do właściwej oceny efektywności każdego projektu inwestycyjnego niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego rachunku ekonomicznego, pozwalającego ocenić stosowność i opłacalność danej inwestycji. Rachunek taki opiera się na zestawieniu nakładów potrzebnych na daną inwestycję (najczęściej są to wydatki kapitałowe) oraz wyników, która ona przyniesie w przyszłości (dodatkowy strumień pieniężny wynikający z większej sprzedaży w przyszłości i wynikających z niej przychodów).

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat metod szacowania przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, zaprezentowanie narzędzi oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych oraz zaprezentowanie i przećwiczenia na kanwie wybranych studiów przypadku metodologii oceny finansowej efektywności projektu, analizy wrażliwości i progu efektywności projektu inwestycyjnego.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy umiejętności interpretacji analiz i mierników służących do oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Webinarium ma charakter wprowadzający i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień, które mogą być rozwijane w ramach osobnych zajęć.

Scroll to Top