Prometricum

dr hab. Mirosław Jarosiński

prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Akademicki globalnego programu CEMS MIM na SGH. Kierownik Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia” – obecnie 28 edycja. W latach 2015 – 2018 Przewodniczący Rady Programowej MBA SGH-WUM i współtwórca jego programu.

Twórca pierwszego magisterskiego programu w języku angielskim na SGH – Master’s Studies in International Business. W latach 2006-2011 pełnił funkcję Dyrektora Programu Studiów w Języku Angielskim. W latach 2019-2020 był Dyrektorem Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół zarządzania strategicznego i biznesu międzynarodowego, a w szczególności przedsiębiorczości międzynarodowej oraz zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych. Na SGH prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów po polsku i po angielsku. Wykłada też w Szkole Ekonomii i Biznesu Politechniki Kowieńskiej na Litwie. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, biznesu międzynarodowego i zarządzania w ochronie zdrowia.

Jest członkiem międzynarodowych organizacji IEDF, AIELF, EIBA i AIB. Obecnie pełni funkcję wice-przewodniczącego Academy of International Business Central and Eastern Europe Chapter.

Odbywał staże naukowo-dydaktyczne na Memorial University of Newfoundland i Carleton University w Kanadzie oraz w Harvard Business School w USA.

Przedmiot: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych pojęć z zakresu zarządzania strategicznego. Ze względu na specyfikę branży, zagadnienia teoretyczne będą ilustrowane przykładami z ochrony zdrowia. Omówione pokrótce zostaną pojęcia: zarządzanie strategiczne, proces strategiczny, otoczenie podmiotu leczniczego, sektor, rynek, podstawowe strategie rozwoju, przewaga konkurencyjna i jej źródła oraz kluczowe kompetencje.

Szczególny nacisk w trakcie wykładu zostanie położony na kwestię kreowania wizji organizacji i konsekwentnego dążenia do jej realizacji, kwestii myślenia strategicznego, istoty przewagi konkurencyjnej, jej tworzenia i utrzymywania oraz rozwijania kluczowych kompetencji celem zdobywania rynków przyszłości.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności do myślenia o przyszłości swoich organizacji, o rynkach które mogą zdobywać i o znaczeniu posiadanych lub brakujących przewag konkurencyjnych.

Webinarium ma charakter wprowadzający i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień.

Scroll to Top