Prometricum

Dorota Gołąb-Bełtowicz

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu w Krakowie

Praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych.

Obecnie Zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o.

W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp. z o.o.

W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej.

Obecnie współpracuje jako ekspert z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związkiem Powiatów Polskich zbierając i analizując dane finansowe szpitali powiatowych i działając na rzecz poprawy warunków ich funkcjonowania

Scroll to Top